www.www.podstawowa.szkolybulhaka.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA | PRZEDSZKOLE | SZKOŁA MUZYCZNA | GIMNAZJUM I LICEUM | FUNDACJA

OSTATNIE AKTUALNOŚCI
2016-01-29
Praca sekretariatu w ferie zimowe
2016-01-24
Szopka Bożonarodzeniowa
2016-01-15
KONCERT Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA
2016-01-11
Sukces Kamila Buczyńskiego
DOKUMENTY - Regulamin SSP 12

wersja [pdf]

REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAWIE – WESOŁEJ

I. Zasady ogólne
1. Prawa ucznia
Uczniu, masz prawo:
a) jak najlepiej wykorzystać czas przeznaczony w czasie lekcji na naukę;
b) wiedzieć, za co możesz być oceniony i dlaczego otrzymujesz daną ocenę (szczegóły znajdziesz w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania – WSO i Przedmiotowym Systemie Oceniania, który jest przedstawiany przez każdego nauczyciela na początku roku);
c) na miarę swoich możliwości brać udział w konkursach, olimpiadach i zawodach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych;
d) odpocząć w czasie przerw śródlekcyjnych (nauczyciel ma obowiązek punktualnie kończyć lekcję) oraz w czasie wakacji i ferii (na ten czas nauczycielom nie wolno zadawać prac domowych);
e) otrzymać pomoc, jeśli nie możesz poradzić sobie z nauką lub masz inne problemy;
f) uzyskać dodatkowy, określony przez nauczyciela czas na uzupełnienie notatek i wiadomości z lekcji, na których byłeś dłużej nieobecny z powodu choroby;
g) korzystać z przedmiotów znajdujących się w klasie i w szkole według określonych zasad;
h) czuć się bezpiecznie na terenie szkoły;
i) powiedzieć, co myślisz, szanując jednocześnie zdanie innych;
j) być traktowanym z szacunkiem przez nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów;
k) do zachowania w tajemnicy przez nauczycieli i innych pracowników szkoły informacji, które im powierzysz w zaufaniu;
2
l) zgłaszać indywidualnie lub poprzez organizacje szkolne propozycje własnych inicjatyw (dotyczących organizacji imprez, wyjść, akcji charytatywnych itp.) oraz prosić o pomoc w ich realizacji;
m) do respektowania przez nauczycieli zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz orzeczeń lekarskich.
2. Obowiązki ucznia
Masz obowiązek:
a) realizować obowiązek szkolny w pełnym wymiarze godzin, zgodnie
z rozporządzeniem MEN na dany rok szkolny;
b) systematycznie uczęszczać na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne;
c) uzupełniać notatki i wiadomości z lekcji, na których byłeś nieobecny z powodu choroby lub innych przyczyn (np. wyjazdów rodzinnych, zawodów sportowych itp.);
d) punktualnie przychodzić na lekcje;
e) być przygotowanym do lekcji – na twoim stoliku powinny znajdować się tylko rzeczy potrzebne na zajęciach z danego przedmiotu;
f) uważać na zajęciach (nie rozmawiać z koleżankami i kolegami, nie komentować wypowiedzi nauczyciela, koleżanek i kolegów, nie przerywać wypowiedzi innych, nie hałasować, nie chodzić po klasie);
g) brać czynny udział w zajęciach (zgłaszać się do odpowiedzi poprzez podniesienie ręki, słuchać aktywnie, notować);
h) respektować polecenia nauczyciela;
i) nie opuszczać klasy podczas lekcji bez zgody nauczyciela;
j) nie opuszczać klasy zanim nauczyciel nie skończy lekcji;
k) nie jeść i nie pić w czasie zajęć bez zgody nauczyciela oraz nie żuć gumy;
l) zmieniać obuwie i pozostawiać je wraz z wierzchnim okryciem
w przeznaczonym do tego miejscu;
3
m) dbać o porządek na swojej ławce i wokół niej, w swojej szufladzie, szafce
na ubrania, w klasie oraz na terenie szkoły;
n) należycie wypełniać obowiązki dyżurnego;
o) szanować rzeczy własne, innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz wyposażenie szkoły (w razie wyrządzenia szkody naprawić ją
lub ponieść konsekwencje finansowe);
p) szanować prace własne, innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły
q) oddać do sekretariatu znalezione rzeczy;
r) nie korzystać z cudzych rzeczy bez pozwolenia, nie zaglądać do cudzych szafek, plecaków, toreb itp.;
s) odnosić się życzliwie i kulturalnie do koleżanek i kolegów, nauczycieli
i pracowników szkoły (stosować zwroty grzecznościowe;
t) szanować zdanie i poglądy innych, nie drwić z wyglądu innych osób;
u) swoim zachowaniem nie stwarzać sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu własnemu i innych - zgłaszać nauczycielowi sytuacje trudne i konfliktowe;
v) brać udział w uroczystościach szkolnych (w stroju galowym) oraz uczestniczyć w przygotowaniach poprzedzających te uroczystości;
w) dbać o godne reprezentowanie szkoły podczas wyjść na zewnątrz (do kina, na lekcje muzealne, zawody itp.).
Nie wolno ci:
a) używać wulgaryzmów oraz słów i gestów obraźliwych dla innych;
b) zachowywać się agresywnie (bić, szarpać, wyzywać);
c) przynosić do szkoły ostrych narzędzi, np. scyzoryk, nóż, szpikulec itp.
d) przynosić do szkoły cennych rzeczy;
e) korzystać na lekcji z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych (np. PSP);
f) na terenie szkoły jeździć na hulajnodze, rolkach, butach na rolkach, rowerze itp.;
g) wnosić na teren szkoły i używać tytoniu, alkoholu i innych środków odurzających.
4
II. Nagrody i kary
1. Nagrody
Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
a) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły oraz środowiska lokalnego;
b) postawę godną naśladowania;
c) wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne itp.
Nagrody przyznaje dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela uczącego danego przedmiotu, grona uczniów, samorządu uczniowskiego, Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
a) ustna pochwała wychowawcy, nauczyciela lub opiekuna organizacji uczniowskich;
b) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej;
c) list pochwalny wychowawcy, nauczyciela lub dyrektora do rodziców;
d) dyplom uznania;
e) nagroda rzeczowa.
Wychowawca lub dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
2. Kary
Za nieprzestrzeganie Regulaminu są przewidziane następujące kary:
a) ustne upomnienie wychowawcy lub innego nauczyciela;
b) pisemne upomnienie wychowawcy lub innego nauczyciela (także zapis w dzienniczku inetrnetowym);
c) ustne upomnienie dyrektora;
5
d) pisemna nagana dyrektora szkoły;
e) zawieszenie na czas określony prawa do udziału we wszystkich lub niektórych zajęciach prowadzonych w systemie pozalekcyjnym (wycieczki, zawody, konkursy, imprezy) z wyjątkiem tych, podczas których realizowane są elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
f) obniżenie oceny z zachowania.
Nauczyciel i wychowawca mają prawo nałożyć własną karę.
Rada Pedagogiczna ma prawo wprowadzania innych kar, gdy zaistnieje taka potrzeba.
Od kar nakładanych przez dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W takim przypadku dyrektor przed podjęciem ostatecznej decyzji może skonsultować się z wychowawcą lub Radą Pedagogiczną.
Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor może skreślić ucznia
z listy uczniów szkoły, gdy ten: a) stale narusza postanowienia Regulaminu; b) umyślnie naruszył nietykalność cielesną lub spowodował uszczerbek na zdrowiu innych osób; c) dopuścił się kradzieży; d) demoralizuje innych uczniów; e) przebywa na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających; f) wnosi na teren szkoły środki odurzające (alkohol, narkotyki itp.) g) wchodzi w kolizję z prawem.

 

 

 

 

 

 

ul. Armii Krajowej 9 | 05-075 Warszawa Wesoła | Telefon: 22 773 55 92 | Faks: 22 773 55 92 | 

Konto bankowe: 29 8019 1010 2002 0002 8614 0001

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU