Przedszkole | Gimnazjum i liceum | Szkoła muzyczna | Fundacja

WSO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357) – rozdział 3a i 3b

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 843)


3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i matury (Dz. U. z 2015 r., poz. 959)

 

§ 1. Podział roku szkolnego:

1.Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry.

2) Daty rozpoczęcia i zakończenia semestrów

a) Pierwszy semestr rozpoczyna się 1.09.

b) Pierwszy semestr kończy się 31.01

c) Drugi semestr rozpoczyna się 1.02

d) Drugi semestr kończy się 31.08


2.Ocena wystawiona na pierwszy semestr jest oceną śródroczną wpisywaną do dziennika lekcyjnego.


3.Drugi semestr zamyka rok szkolny, zaś ocena wystawiona na drugi semestr jest zarazem oceną końcoworoczną umieszczoną na świadectwie.


§ 2. System oceniania:

Ocenianie w klasach I-III


1.W klasach I - III obowiązuje ocena opisowa. Roczna ocena opisowa klasyfikacyjna    uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.


2.Na wniosek rodziców (prawnych  opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada  pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.


3.W wyjątkowych wypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia  klasy I-III, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) po zasięgnięciu opinii wychowawcy.

4.W trakcie roku szkolnego nauczyciele przedmiotów takich jak: religia, etyka mogą wystawiać oceny w systemie cyfrowym według skali 1-6.

Ocenianie w klasach IV-VI


5. W klasach IV - VI obowiązuje system cyfrowy, według skali 1 – 6, wszystkie oceny są ocenami pisanymi w pełnym brzmieniu, bez kategorii „+” i „-”. Może być on uzupełniony oceną opisową określającą zakres zdobytej przez ucznia wiedzy i umiejętności wynikających z programu nauczania każdego przedmiotu.

6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 44a ustawy, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący – 6;

2) stopień bardzo dobry – 5;

3) stopień dobry – 4;

4) stopień dostateczny – 3;

5) stopień dopuszczający – 2;

6) stopień niedostateczny – 1.


7.Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 6 pkt 1–5.


8.  Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 6 pkt 6.


9. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,  jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.


10.Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.


11.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.


12.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.


13.Uczeń kończy szkołę podstawową  jeżeli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;

2) przystąpił do sprawdzianu


14. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej bądź nie ukończył szkoły nie ma możliwości kontynuowania nauki w Społecznej Szkole Podstawowej nr 12 w Warszawie.


15.Cele oceniania:


1) informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w nauce,

2) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

3) wdrażanie ucznia do systematyczności, samokontroli, samooceny,

4) udzielanie uczniowi pomocy w planowaniu swojego rozwoju,

5) informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o trudnościach w nauce, jakie napotyka ich dziecko, o jego postępach oraz uzdolnieniach,

6) informowanie wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i nadzoru pedagogicznego o efektywności nauczania i uczenia się, aktywności uczniów w pracy nad własnym rozwojem.


16.Rytmiczność i częstotliwość oceniania:

1) ocenianie jest integracyjna częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno być rytmiczne i zaplanowane w czasie,

2) ustala się następującą liczbę ocen dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym:

a) 1 godz.tygodniowo-minimum trzy oceny,

b) 2 godz.tygodniowo-minimum cztery oceny,

c) 3 godz.tygodniowo-minimum pięć oceny,

d) 4 i więcej godz.tygodniowo-minimum sześć ocen,

3) ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy i umiejętności z różnych rodzajów aktywności.


17.Ocenianiu bieżącemu podlegają:

1) odpowiedzi ustne,

2) testy,

3) kartkówki (nauczyciel ma prawo sprawdzić przygotowanie się ucznia do lekcji, wykorzystując w tym celu materiał z trzech ostatnich tematów),

4) sprawdziany (prace klasowe) według specyfikacji przedmiotu (nauczyciele uzgadniają między sobą datę sprawdzianów, zachowując wymóg nieprzekraczania dwóch sprawdzianów/prac klasowych w tygodniu w danej klasie),

5) testy lub prace pisemne, których celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności z całego półrocza lub roku (odbywają się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela),

6) testy osiągnięć szkolnych, badanie wyników nauczania odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora na początku roku szkolnego.


18.Nauczyciel prowadzi dokumentację oceniania w dzienniku internetowym, którą aktualizuje co najmniej raz w tygodniu.


19.Uczeń otrzymuje informacje na temat uzyskanej oceny i uzasadnienie oceny na bieżąco, a rodzicom przysługuje prawo uzyskania uzasadnienia oceny w czasie zebrań z rodzicami, dni otwartych, rozmów indywidualnych i konsultacji. Powyższa informacja ma wskazać co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.


20.Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.


21.Prace, o których mowa w ust. 19 mogą być powielane


22.Prace udostępnione do domu podlegają obowiązkowemu zwrotowi na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w gabinecie dyrektora i w jego obecności lub obecności zastępcy dyrektora.


23.System oceniania musi uwzględnić wszystkie wymiary uzdolnień ucznia.


24.Formy oceniania.


Uczniowie oceniani są systematycznie w ciągu roku szkolnego za pomocą następujących narzędzi pomiaru dydaktycznego:

1) odpowiedzi na lekcjach z trzech ostatnich tematów;

2) kartkówka (niezapowiedziana forma odpowiedzi pisemnej nieprzekraczająca 15 minut i obejmująca materiał z trzech ostatnich tematów); wyniki kartkówki nauczyciel przedstawia uczniom nie później niż po tygodniu trwania zajęć dydaktycznych;

3) odpowiedź ustna – ocena następuje na podstawie odpowiedzi ucznia udzielonej w czasie lekcji;

4) sprawdzian (praca klasowa) – przygotowany i zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem; jest to samodzielna forma pracy pisemnej na lekcji pod nadzorem nauczyciela przewidziana w planie dydaktycznym; maksymalna liczba prac tego typu – jedna w ciągu dnia, dwie tygodniowo; wyniki nauczyciel analizuje i omawia z uczniami nie później niż dwa tygodnie po przeprowadzeniu sprawdzianu;

5) praca na lekcji (aktywność);

6) testy osiągnięć szkolnych;

7) prace manualne;

8) praca domowa – ocena następuje na podstawie analizy samodzielnej pracy wykonanej przez ucznia;

9) w całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzenie wyników nauczania wyznaczone przez dyrektora szkoły;

10) nauczyciele mają prawo określenia innych (niewymienionych powyżej) form uzyskania oceny lub wynikających ze specyfiki przedmiotu, np.: samodzielna praca, doświadczenia i ćwiczenia praktyczne, praca twórcza, projekty edukacyjne.


25.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych nauczyciele w szczególności biorą pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.


26. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych

na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.


27.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.


28.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 27, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej,

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.


29.Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.


30.W ocenie końcoworocznej musi być brana pod uwagę ocena śródroczna, przy czym wyznacznikiem oceny końcoworocznej jest postęp, jakiego dokonał uczeń w drugim semestrze, nie zaś średnia arytmetyczna stopni uzyskanych na koniec pierwszego i drugiego semestru.


31.Uczeń ma obowiązek poprawienia oceny niższej niż dopuszczająca z każdej określonej przez nauczyciela formy sprawdzenia wiadomości, zaś nauczyciel ma obowiązek umożliwić mu tę poprawę w formie ustnej bądź pisemnej w terminie dwóch tygodni od oddania pracy. Przy poprawie oceny uczeń traci prawo do uzyskania oceny celującej i bardzo dobrej z danego przedmiotu, z poprawianej partii materiału. Ilość popraw jest zależna od nauczyciela ,wynika ona ze specyfiki danego przedmiotu. Do średniej wliczana jest ocena poprawiona.


32.Uczeń ma prawo poprawienia oceny niższej niż dobra z każdej określonej przez nauczyciela formy sprawdzenia wiadomości, zaś nauczyciel ma obowiązek umożliwić mu tę poprawę w formie ustnej bądź pisemnej w terminie dwóch tygodni od oddania pracy. Przy poprawie uczeń traci prawo do uzyskania oceny celującej i bardzo dobrej z danego przedmiotu, z poprawionej partii materiału. Ilość popraw jest zależna od nauczyciela, wynika ona ze specyfiki danego przedmiotu. Do średniej wliczana jest ocena poprawiona.


33.Planowanie prac pisemnych polega na:

1) zapowiedzeniu ich przynajmniej tydzień przed wskazanym terminem, odnotowaniu tego faktu w dzienniku Librus oraz wskazaniu uczniom materiału powtórzeniowego, który będzie przedmiotem pracy pisemnej,

2) zaplanowaniu przez nauczycieli terminów prac pisemnych (maksymalnie jednej w ciągu dnia, a dwóch w tygodniu).


34. Na okres ferii i dni wolnych od nauki nauczyciele nie zadają prac domowych, mogą jednak zapowiedzieć prace pisemne długoterminowe, jak również sprawdziany i prace klasowe.


35.W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone dwa sprawdziany. Muszą być one zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, a nauczyciel zobowiązany jest podać uczniom zakres treści obowiązujący na sprawdzianie.


36.Przy ocenach ze sprawdzianów i prac klasowych przyjęto ujednolicony przedział procentowy:

1) 100% - 90% - bardzo dobry,

2) 89 % - 75% - dobry,

3) 74%- 55% - dostateczny,

4) 54% - 33% - dopuszczający,

5) 32% - 0% - niedostateczny.


37.Ocenę celującą może uzyskać uczeń, który opanował wiadomości i posiadł umiejętności wykraczające ponad program nauczania, dotyczy to także ucznia, który osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych.


38.Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych.

1) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

2) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o zasadach oceniania zachowania,

3) Uczeń zna kryteria oceniania z każdego przedmiotu,

4) W przypadku otrzymania najniższej oceny, uczeń powinien być poinformowany o konsekwencjach wynikających z dalszego kształcenia,

5) Każda ocena jest jawna dla ucznia, a na życzenie zainteresowanego utajniona przed klasą,

6) Uczeń i jego rodzice mają prawo do uzasadnienia wystawionej przez nauczyciela oceny cząstkowej, śródrocznej i rocznej.


39.Nauczyciel musi prowadzić dokumentację oceniania w elektronicznym  dzienniku Librus.


40.Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia informowani są o zachowaniu, postępach w nauce i o ocenach podczas zebrań, w czasie dni otwartych oraz za pośrednictwem obowiązującego w szkole internetowego systemu komunikacji z rodzicami. W szczególnych sytuacjach wychowawca klasy na bieżąco informuje rodziców (prawnych opiekunów) o postępach ucznia i jego zachowaniu.


41.Oceny klasyfikacyjne wystawiają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania wychowawca po konsultacji z radą pedagogiczną.


42.Uczeń musi być poinformowany o przewidywanej ocenie  końcoworocznej oraz o ocenie z zachowania co najmniej dwa tygodnie przed jej wystawieniem, zaś informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną musi nastąpić na miesiąc przed jej wystawieniem. Rodzice (prawni opiekunowie) muszą być powiadomieni pisemnie o przewidywanej ocenie niedostatecznej ucznia. Forma powiadomienia dziennik elektroniczny Librus i/lub list polecony.


43.Wystawiona przez nauczyciela ocena niedostateczna  końcoworoczna z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.


44.Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostarczonej wychowawcy przez rodziców (prawnych opiekunów) w obowiązującym terminie, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.


45.Na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, innej poradni specjalistycznej, dostarczonej wychowawcy przez rodziców (prawnych opiekunów) w obowiązującym terminie lub opinii zespołu (…..) za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel zobowiązany jest podnieść wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono określone uzdolnienia.


46. Integralną częścią WSO są:

1) system oceniania uczniów z dysfunkcjami na przedmiotach:

język polski,

języki obce,

matematyczno – przyrodniczych,

2) system oceniania uczniów uzdolnionych ujęty w Przedmiotowych Systemach Oceniania (PSO) i w szkolnych dokumentach pracy z uczniem uzdolnionym.


§ 3. Warunki uzyskiwania wyższych niż przewidywane śródrocznych

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

1.Odwołanie od oceny dotyczy uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej.

2.Uczeń musi być poinformowany o przewidywanej ocenie semestralnej lub końcoworocznej oraz o ocenie z zachowania co najmniej dwa tygodnie przed jej wystawieniem, zaś informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną musi nastąpić na miesiąc przed jej wystawieniem. Rodzice (prawni opiekunowie) muszą być powiadomieni pisemnie o przewidywanej ocenie niedostatecznej ucznia. Forma powiadomienia dziennik elektroniczny Librus i/lub list polecony.

3.Uczeń ma prawo do poprawy w formie egzaminu sprawdzającego rocznej oceny klasyfikacyjnej. Podanie o egzamin sprawdzający może złożyć uczeń lub jego rodzic.

4.Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia podania o podwyższenie oceny klasyfikacyjnej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych jest:

a.uzyskanie w ciągu semestru z prac pisemnych: prac klasowych, sprawdzianów, testów,

co najmniej 50 % ocen wyższych od oceny przewidywanej,

b.systematyczne przygotowywanie się do zajęć, dopuszcza się liczbę nieprzygotowań, określoną w przedmiotowych systemach oceniania

c. właściwa postawa i praca na zajęciach.

5.Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego

§ 4. Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego:

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w  semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

4.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów: plastyka, muzyka  zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

7.Egzamin klasyfikacyjny  przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

8.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

9.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 8, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10.Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44m i art. 44n ustawy o systemie oświaty

11.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

12.Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

13.Egzamin klasyfikacyjny  przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

14.Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

15.Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

16.Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 5. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego:

1.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2.Nauczyciel uczący przedmiotu, z którego uczeń będzie zdawał egzamin, zobowiązany jest poinformować ucznia o treściach nauczania i wymaganiach przewidzianych na egzaminie.

3.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego. Z tych przedmiotów egzamin powinien mieć formę sprawdzianu praktycznego.

4.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu wakacji.

5.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6.Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły macierzystej nauczyciela.

7.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen. Protokół zawiera:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu poprawkowego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

8.Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym określonym przez dyrektora szkoły.

10.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do następnej klasy i nie może kontynuować nauki w Społecznej Szkole Podstawowej nr 12.

11.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu.

§6. Ocena ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania oceny.

1.Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

2.Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4.Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

5.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3, punkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

6.Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.

7.Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3, punkt 1,  przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

8.Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9.Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. a. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

10.W skład komisji, o której mowa w  ust. 3, punkt 1, wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

11.Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

12.W skład komisji, o której mowa w ust 3, punkt 2, wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca oddziału;

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

4) pedagog;

5) psycholog;

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

7) przedstawiciel rady rodziców.

13.Komisja, o której mowa w ust 3, punkt 2, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1.  Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

14.Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania sprawdzające;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

15.Do protokołu, o którym mowa w ust. 14, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

16.Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust 3, punkt 2 ustawy, sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) imię i nazwisko ucznia;

4) wynik głosowania;

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

17.Protokoły, o których mowa w ust. 14 i 16, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

§7. Świadectwo z wyróżnieniem.

1.Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne (lub świadectwo ukończenia szkoły) z wyróżnieniem.

2.Począwszy od klasy IV uczeń realizujący obowiązek szkolny w formie nauczania domowego, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne (lub świadectwo ukończenia szkoły) z wyróżnieniem.

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

4.W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

§8. Ocena z zachowania.

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

2.Procedura  wystawiania oceny z zachowania odbywa się w oparciu o ustalone kryteria:

1) przeprowadzana jest raz w miesiącu przez wychowawcę po konsultacjach z   nauczycielami uczącymi w danej klasie, nauczycieli świetlicy oraz pedagoga i psychologa najpóźniej do 25-go każdego miesiąca a następnie wpisuje tę ocenę do dziennika elektronicznego Librus najpóźniej do 1-go następnego miesiąca

2) nauczyciel  zapisuje na bieżąco w dzienniku elektronicznym uwagi i pochwały,

3) procedura wystawiania ocen śródrocznej i końcoworocznej z zachowania rozpoczyna się 2 tygodnie przed radą klasyfikacyjną,

4)  za wystawienie ostatecznej oceny z zachowania odpowiada wychowawca klasy, w tym celu:

a)  przeprowadza w klasie samoocenę i ocenę uczniów;

b)  przedstawia swoją propozycję oceny uczniów, uwzględniając miesięczne oceny zachowania oraz opinie innych nauczycieli odnotowane w dzienniczku internetowym;

c)  konsultuje swoje propozycje z innymi nauczycielami nie później niż na tydzień  przed radą klasyfikacyjną - w przypadku rozbieżności dotyczących wystawionej oceny, prosi nauczycieli o dodatkowe uzasadnienie;

d)po tak przeprowadzonych konsultacjach wychowawca przedstawia ocenę zachowania radzie pedagogicznej.

3. Uczniowi za odniesione sukcesy i reprezentowanie szkoły na zewnątrz przysługuje odpowiednio wyższa ocena z zachowania.

4. Oceną wyjściową jest ocena dobra.

5. Uczniowie realizujący nauczanie domowe nie otrzymują oceny z zachowania.

§9. Kryteria do oceny z zachowania.

1. OCENA WZOROWA (wz)

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny bardzo dobrej oraz wykazuje się następującymi formami aktywności:

1) inicjuje różne działania na rzecz klasy i szkoły, np.:

a)animowanie życia klasy,

b)dbanie o dekorację, wygląd klasy lub szkoły,

c)udzielanie się w pracach gazetki szkolnej, klasowej,

d)reprezentowanie klasy i szkoły;

2)pobudza innych do aktywności;

3) uczestniczy w pozaszkolnych akcjach społecznych;

4) inicjuje pracę w zespole;

5) podejmuje działania na rzecz wyciszenia emocji innych;

6) właściwie reaguje w sytuacjach konfliktowych, np. na przejawy agresji, brutalności, wulgarności, zła;

7) rozwija swoje zainteresowania, uzdolnienia i pasje;

8) chętnie bierze udział w konkursach, zawodach pozaszkolnych;

9) ma cywilną odwagę, aby powiedzieć o niewłaściwych zachowaniach swoich i innych uczniów.

2. OCENA BARDZO DOBRA (bdb)

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny dobrej oraz:

1) aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,

2) uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych;

3) wywiązuje się z dodatkowych powierzonych zadań;

4) zgodnie i z zaangażowaniem współpracuje w zespole;

5) przyznaje się do błędów, potrafi przeprosić nauczyciela, kolegę; panuje nad własnymi emocjami;

6) bierze udział w organizowaniu imprez klasowych lub szkolnych.

3.OCENA DOBRA (db)

Ocenę  dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1)zna regulamin szkoły i przestrzega go;

2) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności;

3) ma nie więcej niż 5 spóźnień w semestrze;

4) sporadycznie jest nieprzygotowany do lekcji (nie przekracza limitów ustalonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów);

5) na bieżąco uzupełnia zaległości wynikające z nieobecności na lekcji;

6) wykorzystuje lekcję jako czas przeznaczony na pracę;

7) zachowuje się i wyraża w sposób kulturalny;

8) bierze udział w uroczystościach szkolnych;

9) pamięta o odpowiednim stroju i zachowaniu;

10) dba o swoje miejsce pracy oraz o mienie szkoły;

11) zna zasady bezpieczeństwa i ich przestrzega;

12) jest koleżeński oraz podejmuje współpracę w zespole;

13) okazuje szacunek pracownikom szkoły.

4. OCENA POPRAWNA (pop)

Ocenę  poprawną otrzymuje uczeń, który: 

1) sporadycznie łamie regulamin szkolny (rozumie błędy, wykazuje skruchę, dąży do poprawy);

2) sporadycznie spóźnia się i nie usprawiedliwia nieobecności;

3) nie zawsze jest przygotowany do lekcji (przekracza limity ustalone przez poszczególnych nauczycieli);

4) nie zawsze uzupełnia zaległości wynikające z nieobecności na lekcji;

5) zna zasady kulturalnego zachowania, ale nie zawsze się nich stosuje;

6) zdarza mu się utrudniać prowadzenie lekcji;

7) sporadycznie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, nie przykłada do tego większej wagi;

9) wypełnia jedynie narzucone zadania.

5. OCENA NIEODPOWIEDNIA (ndp)

Ocenę  nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

1) łamie regulamin szkolny (nie wykazuje skruchy, nie dąży do poprawy);

2) spóźnia się na lekcje, nie usprawiedliwia nieobecności;

3) samowolnie opuszcza teren szkoły lub zajęcia organizowane przez szkołę poza jej terenem;

4) często jest nieprzygotowany do zajęć, nie odrabia zadań domowych;

5) zwykle nie uzupełnia zaległości;

6) utrudnia prowadzenie lekcji, nie reaguje na upomnienia, uwagi nauczyciela;

7) zdarzają mu się niekulturalne zachowania, wulgarne słownictwo, kłamstwa, ściąganie, przejawy agresji (również słownej) wobec kolegów;

8) nie dba o swoje miejsce pracy, niszczy prace własne i swoich kolegów oraz mienie szkoły;

9) odmawia współpracy w zespole.

6.  OCENA NAGANNA (ng)

Ocenę  naganną otrzymuje uczeń, który: 

1) świadomie, notorycznie łamie postanowienia regulaminu szkoły;

2) wagaruje;

3) lekceważy obowiązki szkolne, nie uczy się;

4) uniemożliwia prowadzenie zajęć;

6) dopuszcza się czynów niezgodnych z prawem, stosuje przemoc, nagminnie używa przekleństw, kradnie, swoim zachowaniem stanowi zagrożenie dla uczniów i pracowników szkoły;

7) niszczy mienie kolegów, szkoły oraz własne.

11Działamy_z.png1logo_LS.pngPenfriends_LandscapeWebBanner2.jpgczytanie.jpgenglishyprepycenter.jpgetwinning1.jpgl22.jpglogo-mistrzowie-kodowania.jpglogo10.jpglogo2.giflogo8.jpgszkoa_odkrywcow_talentow.jpgwarszawa.jpgznaczek_szkoy_z_klas.jpg